Beriliniň mis önümlerini ätiýaçlandyrýarys

ululyklarda we synaglarda.

Iki sesiň hem ýerleşdirilmegi üçin mukdarlary goldap bileris
we pes göwrümli zerurlyklar.Berilýum mis önümlerine mätäç bolsaňyz, bize bil baglap bilersiňiz.

MISSION

STATEMENT

“Jiasheng Copper Co. Ltd.” 1997-nji ýylda tapyldy. Gyzyl mis önümçiliginden başlap, häzirki wagtda doly görnüşli mis material önümlerini öndüriji bolýarys.Gyzyl mis, berilýum mis, alýumin bürünç, hrom sirkon mis ýaly.Gözleg we önümçiligi mis materialyny satmak we eltip bermek bilen birleşdirip, Hytaýyň günortasynda esasy galyndy material üpjün edijisi bolduk.

ýakynda

HABARLAR

 • Elektron pudagynda C17510 Berillium mis programmalary nädip?

  C17510 Berilýum mis, ýokary öndürijilikli garyndy bolup, gowy elektrik geçirijiligi we poslama garşylygy ýaly özboluşly häsiýetleri sebäpli elektronika pudagynda köplenç ulanylýar.Köpugurlylygy we çydamlylygy ony köp sanly amaly üçin ideal material edýär ...

 • Dürli pudaklarda C17510 Berilýum misiň dürli goşundylary

  C17510 Berilýum mis, ýokary öndürijilikli ergin bolup, ýokary güýç, oňat geçirijilik we ajaýyp poslama garşylygy ýaly özboluşly kombinasiýasy sebäpli dürli pudaklarda köplenç ulanylýar.Köpugurlylygy we çydamlylygy ony giň gerim üçin ideal material edýär ...

 • C17500 Kobalt Berilýum mis erginleri üçin adaty programma

  C17500 Berilýum mis, dürli pudaklarda köp sanly amaly tapýan köpugurly we ýokary öndürijilikli ergin.Highokary güýç, geçirijilik we poslama garşylyk ýaly häsiýetleriň özboluşly utgaşmasy, ony köp sanly programmada ulanmak üçin amatly material edýär.Üçünji ...

 • C17500 Berilýum mis: Sypatlar, goýmalar we howpsuzlyk pikirleri

  Berilýum mis erginleri, güýç, elektrik geçirijiligi we çydamlylygy bilen ajaýyp utgaşmasy üçin ýokary baha berilýär.Şeýle garyndylaryň biri, ajaýyp işleýşi, ýokary geçirijiligi we gowy poslama garşylygy bilen tanalýan berilý nikel mis diýlip hem bilinýän C17500 ...

 • C17510 Berilýum mis: Onuň häsiýetlerine we ulanylyşyna syn

  C17510 Berilýum mis: Onuň häsiýetlerine we ulanylyşyna syn Berilýum mis, BeCu ady bilen hem tanalýar, beriliniň az mukdaryny öz içine alýan mis esasly ergin.BeCu garyndysynyň aýratyn bir görnüşi, C17510, ýokary güýji, gowy elektrik geçirijiligi we ajaýyplygy bilen tanalýar ...